pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Vereniging
  5. /
  6. avg

AVG

IJsvereniging W.V.F. en de Privacywetgeving (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese unie. Sportverenigingen krijgen ook te maken met deze nieuwe privacywetgeving, omdat ze persoonsgegevens verwerken van hun leden. In deze notitie wordt beschreven hoe we als IJsvereniging W.V.F. omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.

IJsvereniging W.V.F., gevestigd aan de Meester Koolenweg 10 te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.ijsverenigingwvf.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van IJsvereniging W.V.F. kunt u bereiken via leden@ijsverenigingwvf.nl

Persoonsgegevens die we verwerken:

IJsvereniging W.V.F. verwerkt uw persoonsgegevens, aangezien u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam;
- Adresgegevens;
- E-mailadres (indien u niet woonachtig bent in Westenholte, Spoolde of Frankhuis).
Deze gegevens heeft u ons verstrekt omdat u lid bent geworden van onze vereniging.

Doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

IJsvereniging W.V.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Goederen (lidmaatschapskaarten) bij u af te leveren (de persoonsgegevens hebben wij nodig in verband met het verstrekken van seizoenskaarten en communicatie met betrekking tot verenigingsnieuws).

De persoonsgegevens worden bijgehouden door de ledenadministratie van onze vereniging.

Betrokkenen:

De persoonsgegevens hebben betrekking op onze leden.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard:

IJsvereniging W.V.F. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Met andere woorden, zodra u uw lidmaatschap opzegt worden uw persoonsgegevens verwijderd uit de computerprogramma's of -systemen. Een fysieke verwijdering vindt niet plaats. Hierdoor kan nagekeken worden gedurende welke periode iemand lid is geweest.

U kunt als betrokkene een verzoek indienen tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.

U heeft het recht als betrokkene om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IJsvereniging W.V.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leden@ijsverenigingwvf.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. IJsvereniging W.V.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/een-tip-of-klacht-indienen-bij-de-ap

Delen van persoonsgegevens met derden:

IJsvereniging W.V.F. verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

IJsvereniging W.V.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Via onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat ze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leden@ijsverenigingwvf.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

IJsvereniging W.V.F. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IJsvereniging W.V.F.) tussen zit. IJsvereniging W.V.F. gebruikt in eigen beheer ontwikkelde computerprogramma's en -systemen. Daarin worden de persoonsgegevens vastgelegd waardoor geregistreerd wordt wie er lid is van IJsvereniging W.V.F.

Beveiligen van persoonsgegevens:

IJsvereniging W.V.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zorgen ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat.

Publicatie van foto’s:

Als de ijsbaan open is kunnen foto’s gemaakt worden die ook op de site te zien zullen zijn. Het vertonen van deze foto’s wordt gezien als gerechtvaardigd belang om de vereniging te promoten. Ook de foto’s van wedstrijden kunnen op de website gepubliceerd worden. Hierbij kunnen schaatsers of toeschouwers herkenbaar in beeld komen. Wij zijn van mening dat deze foto’s de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet schaden. Bent u onverhoopt een andere mening toegedaan dan vragen wij u dit kenbaar aan ons te maken. U kunt uw bezwaar richten aan ons secretariaat.